Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

Sık sorulan sorular

 1. Yabancıların taşınmaz ediniminde ne gibi sınırlamalar vardır?
 • 2644 Sayılı Tapu Kanunun 35. maddesi gereği yabancı gerçek kişilerin edinimleri ancak kanuni sınırlamalar dâhilinde mümkündür.
 • 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereği askeri yasak bölgelerde yabancıların taşınmaz edinimi mümkün bulunmamaktadır.
 • Yabancı uyruklu gerçek bir kişi ülke çapında en fazla 30 hektara kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir. Bakanlar kurulu bu miktarı iki katına arttırmaya yetkilidir.    
 • Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu (%10) geçemez.   
 • Bakanlar Kurulunca yabancı gerçek ve tüzel kişilerin edinemeyecekleri alan olarak belirlenen stratejik alan ve özel güvenlik bölgelerinde bulunan yerlerde yabancı edinimi mümkün bulunmamaktadır.
 1. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimi için ikamet izni gerekir mi?
 • 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 6302 sayılı kanunla değişik 35.maddesinde “Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslar arası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülke vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir” hükmü düzenlenmektedir. Belirlenen ülke listesinde bulunan ülke vatandaşı gerçek kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmesi için ayrıca ikamet izni almasına gerek bulunmamaktadır.
 1. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimi için (İçişleri Bakanlığı’nın) izin gerekir mi?
 • 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 6302 sayılı kanunla değişik 35.maddesinde “Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslar arası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülke vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir” hükmü düzenlenmektedir. Belirlenen ülke listesinde bulunan ülke vatandaşı gerçek kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmesi için ayrıca (İçişleri Bakanlığı’nın) izin almasına gerek bulunmamaktadır.
 1. Askeri yasak bölge sorgusu devam ediyor mu?
 • Askeri yasak bölge sorgusu hususu 2013 /14 (1751) sayılı “Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri” konulu genelgemizde düzenlenmiş olup Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından imzalanan mutabakat zaptının imzalandığı 05.05.2011 tarihinden sonra sorgulaması yapılmış ve olumlu cevap alınmış olması kaydıyla, aynı ada/parseldeki yeni edinim taleplerinde bu doğrultuda yeni bir yazışma yapılmaksızın işlemleri sonlandırılacaktır.           
 • Mutabakat zaptının imzalandığı tarihten önce sorgulaması yapılmış olanlarda ise söz konusu sorgulamaya ilişkin cevap yazısı örneklerinin eklenmesi suretiyle konunun yeniden ilgili Komutanlığa intikal ettirilerek alınacak cevaba göre işlemlere yön verilmesi ve bundan sonraki taleplerde ise yeni alınan yazının işlemlere esas alınması, bu konuda tekrar yazışma yapılmaması gerekmektedir.
 1. Mavi kart kimlik belgesi yerine kullanılabilir mi?
 • Mavi Kart düzenlemesine ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce 12.04.2013 tarihinden itibaren uygulama başlatıldığından bu tarihten sonra düzenlenmiş olan Mavi Kartlar tek başına kimlik belgesi olarak kullanılabilecektir.
 • 12.04.2013 tarihinden önce verilmiş olan 4112/5203 sayılı kanunda saklı tutulan hakların kullanılmasına ilişkin belgelerin (mavi/Pembe kart) ise yenilenmedikleri sürece ülke kimliği veya pasaport ile birlikte değerlendirilmesine devam edilecektir.
 • 5901 sayılı kanunla tanınan hakları haiz olup Mavi Kartını ibraz etmeden pasaportu veya uyruğunda bulunduğu ülke kimliği ile başvuruda bulunan kişilerin MERNİS ortamında mavi kart kütüğünden sorgulamasının yapılması veya nüfus müdürlüğünden bu kapsamda alınacak nüfus kaydının sunulması ile mavi kart sahibi olduklarının teyidi halinde işlemleri gerçekleştirilecektir.
 1. Yapısız taşınmazlarda 2 yıl içinde proje onaylatma zorunluluğu var mıdır?
 • 2644 sayılı Tapu Kanununun 35’inci maddesinde; “yabancı uyruklu gerçek kişilerin satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştirecekleri projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır.” hükmü düzenlenmiş olup iki yıl içinde onaylatma değil onaya sunma zorunluluğu bulunmaktadır.
 1. Şirketler yapısız taşınmaz edindiklerinde proje geliştirmek zorunda mıdır?
 • Yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ülkemizde özel kanun hükümlerine göre taşınmaz edinebilmektedir. Bu nedenle edinilen taşınmaz referans kanun hükümlerinde belirtilen amaca uygun kullanılacağı için proje geliştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Yabancı Sermayeli Şirketler 2644 sayılı Tapu Kanununun 36.maddesinde düzenlenmiş ve ayrıca taşınmaz edinim prosedürü 2012/13 sayılı genelgemizde belirtilmiştir. 2644 sayılı Tapu Kanununun 35.maddesinde düzenlenen proje geliştirme zorunluluğu yabancı sermayeli şirketler için geçerli bir hüküm değildir.
 1. Türkiye’de Kurulu şirket ortağının Bakanlar Kurulunun belirlediği listede yer almaması durumu şirketin taşınmaz edimine engel midir?
 • Yabancı sermayeli şirketler Türkiye’de Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişiliktir ve Tapu Kanununun 36.maddesinde düzenlenmiştir. Taşınmaz ediniminde şirket ortaklarının Bakanlar Kurulunun belirlediği listede bulunmaması taşınmaz edinimine engel değildir.
 1. Yabancı sermayeli şirketlerin tamamı taşınmaz edinimine ilişkin işlemlerde valiliğe başvurmak zorunda mıdır?
 • 2644 sayılı Tapu Kanununun 36.maddesinde ve 2012/13 sayılı “yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimleri” konulu genelgemizde düzenlendiği üzere; yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ediniminde Ticaret Sicil Müdürlüklerince verilen yetki belgesinde “36.madde kapsamındadır” veya “36.madde kapsamında değildir” ibareleri dikkate alınır. Sadece 36.madde kapsamında olan şirketlerin taşınmaz edinimi valilik sürecine tabidir. Bu nedenle 36.madde kapsamında olmayan şirketlerin valiliğe başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 1. Tapu işlemlerinin mali yönü açısından yabancı ile Türk vatandaşı arasında fark var mıdır?
 • Türk vatandaşı ile yabancı kişiler arasından işlemin mali yönünden herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak yabancıların taşınmaz ediniminde askeri yasak bölge sorgusu yapılıyorsa bu işleme ilişkin döner sermaye ücreti alınmaktadır.
 1. Yabancı uyruklu gerçek kişilere mirasın intikali mümkün müdür?
 • Yabancı uyruklu gerçek kişilere mirasın intikali mümkündür. Ancak eğer intikal eden taşınmaz yabancı gerçek kişinin edinemeyeceği bölgede bulunuyorsa intikalin yapılmasının ardından elden çıkarılması, aksi takdirde tasfiye gerekmektedir. Ayrıca Bakanlar Kurulunun belirlediği listede bulunmayan ülke vatandaşına miras kalması halinde aynı şekilde intikalin ardından elden çıkarılması, yapılmadığı takdirde ise tasfiyesi gerekmektedir.
 1. Türkiye’de taşınmaz edinebilen ülkelerin listesine nasıl ulaşabilirim?
 • 2644 sayılı Tapu Kanununun 35.maddesine göre Türkiye’de taşınmaz edinebilecek ülke listesi kamuya açık olmayıp tek tek ülke bazında edinim durumunun herhangi bir müdürlüğümüzden öğrenilmesi mümkündür.
 1. Pasaportun tercümesi gerekir mi?
 • 2013/13 sayılı ve “yabancılara ilişkin tapu işlemlerinde kimlik tespiti” konulu genelgemizde düzenlendiği üzere Latin alfabesi dışındaki alfabelerin kullanıldığı pasaport ve yabancı ülke kimlik belgelerinin Türkçe tercümesi Tapu müdürlüğünce gerekli görülürse istenilebilecek ancak Latin alfabesine göre düzenlenmiş pasaport veya ülke kimliklerinin Türkçe tercümesi istenmeyecektir.
 1. Taşınmaz ediniminde hangi belgeler gereklidir?
 1. Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
 2. Kimlik belgesi veya pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),
 3. İlgili Belediyeden, taşınmazın ”Emlak Beyan Değeri Belgesi”nin alınması,
 4. Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 5. Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında),
 6. Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman ile iki tanık,
 7. Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği.
 1. Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimindeki sınırlamalar nelerdir?
 • Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimlerinde herhangi bir sırlama bulunmamakta ve faaliyetlerine uygun olmak kaydıyla diledikleri kadar taşınmaz edinebilmektedirler.

Kaynak: http://www.tkgm.gov.tr/tr/daire-baskanliklari/yabanci-isler-dairesi-baskanligi

Yurtiçi Emeklilik İşlemleri


Yurtiçi Emeklilik İşlemleri

Emeklilerin de banka promosyonu alması ile ilgili inceleme sürüyor. Bankalarla yapılacak pazarlık sonunda emeklilere ek bir gelir oluşacak. Bunun için bir başvuru yapmaya gerek yok

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 2.5 milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisinin önümüzdeki iki yılda alacakları zamlarla ilgili toplu sözleşmegörüşmeleri yapıldı. Memurların ve emeklilerinzamları belirlenirken, özlük haklarıyla ilgili yeniliklerde karara bağlandı.

Bu arada daha önce degündemde olan, emeklilerin memurlar gibi maaş aldıkları bankaların verdiği promosyonparalarından faydalanmaları masaya getirildi.Memur-Sen tarafından gündeme taşınan konu, daha önceki dönemde tartışılmış fakat bankalaryanaşmamıştı.

MAAŞIN YÜZDE 60′I VERİLİYOR

Şimdi prensip olarak kabul edilen konuyla ilgili tatildönüşü girişimlerde bulunulması bekleniyor.Bankaların verdiği promosyondan emekliler de yararlanmaya başladığında, emekliler için bir ekgelir oluşacak. Promosyon parası bankalarlayapılan pazarlıklar sonucu belirlenecek olmasına rağmen, daha önceki örneklerde, sözleşmesüresince maaşın yüzde 60′ının bir kereliğine ödenmesi şeklinde uygulanmıştı. Buna göre; bin 500 lira maaşı olan bir emeklinin her sözleşmedöneminde bankadan 900 lira para alabileceği de TAKVİM’de yer aldı.

BANKA ÖDEME YAPACAK

Haberimiz üzerine gazetemizi arayan emekliler çalışmaları desteklerken, kendilerinin bir işlem yapıp yapmayacağını merak ettiklerini söyledi. Promosyon anlaşmasını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)gerçekleştirecek. Dolayısıyla emeklilerin bir işlem yapması gerekmiyor. Anlaşma yapılan banka, kendisinden maaş alan emeklilere pazarlık sonucu belirlenen promosyon parasını hesaplarınayatıracak.

4C’LiYE 4B YOLU

Toplu sözleşme görüşmelerinde hem maaş artışı hem de aile yardımı almaya hak kazanan 4C’lilere ödenecek miktar 550 liraya kadar yükseldi. Bunun yanında kadro beklentisi içinde olan 4C’lilerle ilgili başka bir müjde de gündeme geldi. Yetkililerden alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığı, 4C’lilerin de 4B’li personel statüsünde sayılması için bir düzenleme hazırlığı yapıyor. Tasarının maliyet yükü üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor. Düzenleme tamamlandığında emekli olan özelleştirme mağdurlarının pozisyonları, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilecek.

Kaynak: http://www.cozumemeklilik.com/hizmet.php?id=18


SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALMANYA ADINA SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANANLARIN DİKKATİNE

01/04/2014 tarihinden itibaren Almanya sigorta kurumları adına sağlık yardımı hakkını elde etmiş sigortalılar, aylık gelir sahipleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler ülkemizde bulundukları ya da ikametleri sırasında Kurumumuzla anlaşmalı sağlık tesislerinden, Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi üzerinden “Yurtdışı Provizyon, Aktivasyon ve Sağlık
Sistemince” üretilen YUPASS numarası ve resimli bir kimlik belgesi ile sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacaklardır. Bu tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Sağlık Yardım Hakkı Belgesi ile sağlık yardımlarından yararlanılmayacaktır. Söz konusu YUPASS numarasının alınması için ilgililerin adreslerine en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.

TÜM SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE

01/04/2014 tarihinden itibaren Almanya sigorta kurumları adına sağlık yardımı hakkını elde etmiş sigortalılar, aylık gelir sahipleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler ülkemizde bulundukları ya da ikametleri sırasında Kurumumuzla anlaşmalı sağlık hizmet sunucularından, Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi üzerinden “Yurtdışı Provizyon, Aktivasyon ve Sağlık Sistemince” üretilen 10 haneli YUPASS numarası ile sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacaklardır.

Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamındaki kişiler için Medula Sisteminde dikkat edilecek hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1- Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, bu kapsamdaki kişilerin müracaatı aşamasında, acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra, Medula sistemi üzerinden YUPASS numarası ile bildirilen kimlik bilgilerinin resimli bir kimlik belgesi ile doğrulanması yeterli görülecektir. Bu kişiler için Kurum tarafından duyuruluncaya kadar Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.6 maddesinde yer alan
biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılmayacaktır.

2- Provizyon sisteminde TC Kimlik Numarası ile yapılan sorgulamada Tescil Kapsamı ve GSS Kapsamı alanlarında Yurtdışı Anlaşmalı Emekli Sigortalılar ya da Yurtdışı Anlaşmalı Sigortalılar şeklinde kapsam belirtildiğinde bu kapsamda işlem yapılmayacaktır. Bu durumda ilgili kişilerden YUPASS numarası alınarak bu numara ile provizyon sorgusu yapılarak müstahak olması halinde sağlık yardımları verilecektir.


MAVİ KARTLI VATANDAŞLARIMIZA YENİ DÜZENLEME-2014

MAVİ KARTLI VATANDAŞLARIMIZA YENİ DÜZENLEME-2014

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Mavi Kart’ta yeni düzenlemeler yapıldığı açıklaması yapıldı. Açıklama şöyle “5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, yaşadığı ülkenin çifte vatandaşlığa izin vermemesi nedeniyle Bakanlar Kurulu izniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış insanlarımıza büyük yenilikler getiriyor. Mavi Kart sahibi insanlarımız bu Kanun sayesinde ana vatanında “vatandaş haklarına” sahip olabiliyor.
Mavi Kart Kütüğü uygulaması ve Mavi Kart sahiplerine verilen “vatandaşlık numarası” benzeri numaralar dünyanın dört bir yanında yaşayan insanlarımıza Türkiye’de yeni bir kimlik kazandırıyor. Mavi Kartlı vatandaşımızın tüm çocukları da bu hakka sahip olacak hatta bu uygulama torunlara ve alt soylara kadar uzanabilecek…
Mavi Kart, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28′inci maddesi çerçevesinde, vatandaşlıktan izinle çıkmış kişilere Türkiye’deki çeşitli haklarını kullanabilmeleri için düzenlenen bir belgedir. Özellikle Avrupa’da bazı ülkelerin kanunları Türkler açısından çifte vatandaşlığa imkân tanımamaktadır. Bu nedenle bu ülkelerdeki vatandaşlarımız, hukuken çifte vatandaş olamamaktadırlar. Yaşanılan ülkenin vatandaşı olmak o ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik hayatına daha etkin katılımı sağlamak, hak, söz ve katkı sahibi olmak gibi birçok tesirli imkânı beraberinde getirmektedir. Bu amaçla devletimiz, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerin vatandaşlıklarını kazanmasını desteklemiş ve  “mavi kart” (eski adıyla “pembe kart”) uygulamasını başlatmıştır. Böylece, bu kişilerin hem diğer ülke vatandaşı olmaları sağlanırken hem de ülkemizle irtibatlarının devam etmesi hedeflenmiştir.

2012 YASA DEĞİŞİKLİĞİ VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Kanun tasarısı, hem günümüzde var olan sorunları çözecek hem de ileride karşılaşılması muhtemel sorunları önlemeye yardımcı olacak şekilde kaynak problemlerin ortadan kaldırılmasını hedeflemiştir. Yeni kanuni düzenlemede öne çıkan yenilikler şu şekildedir:
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda, Mavi Kart tanımlanmıştır. Mavi Kartlıların kayıtlarının, elektronik ortamda tutulmasına imkân verecek Mavi Kartlılar Kütüğü oluşturulacaktır. Bu kütük, güncel olarak tutulacak, her mavi kartlıya vatandaşlık numarasına benzer bir numara verilerek bu numara işleme açık tutulacak ve dolayısıyla T. C. vatandaşı gibi her türlü işlemi yapılabilecektir.
Mavi Kart, Değerli Kâğıtlar Kanununa eklenerek değerli kağıt sayılmıştır. Böylece, Mavi Kart’ın kimlik kartı gibi kullanılmasının da yolu açılmış olacaktır.
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda önerilen değişikliklerle ilgililer, vatandaşlıktan çıktıktan sonra doğan çocuklarına da Mavi Kart alabileceklerdir. Bu çocuklar diğer kardeşleri ile kanunen aynı haklara sahip olacaklardır.
Mavi Kart sahiplerinin alt soylarına da mavi kart düzenlenebilecektir. Bunun anlamı, Türk vatandaşlığından çıkmış ailelerin sonraki nesillerine Mavi Kart alma hakkı verilerek bunların Türkiye ile irtibatlarının devam etmesi sağlanmış olacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında; işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalışabileceklerdir.”

Türk vatandaşları yurt dışında oy kullanabilecekler

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk vatandaşlarının yurt dışında oy kullanabilecekleri açıklandı. “Demokrasinin vazgeçilmez unsuru: Sandık! Bir insan, ülkesinin sınırlarının dışında yaşıyor olsa da ana vatanının kaderini belirleyecek… Yapılan düzenlemeler detaylı ve her şey, sınırların dışındaki Türk vatandaşının ülkesinin kaderiyle bağlantısını koparmama yönünde… Vatandaşımızın tek sorumluluğu, yurt dışı seçmen kütüğüne kaydolmak… Seçme ve seçilme hakkı, demokrasilerde halkın kendi kendini yönetmesine imkân veren en temel siyasi hak ve görev olarak değerlendirilmektedir. Bugün vatandaşlar genel seçimler yoluyla temsili olarak, halk oylamalarıyla da doğrudan siyasal kararlara, dolayısıyla hayatlarının yönetimine katılmaktadırlar.

VATANDAŞLARIMIZIN ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUK
Vatandaşımıza üzerine düşen önemli görevler bulunmaktadır. Seçimlerde oy kullanabilmek için mutlaka yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olmak gerekmektedir. Yurt dışı seçmen listeleri, yurt dışında sandık kurulmasına karar verilen temsilciliklerin görev çevreleri gözetilerek oluşturulacağından yurt dışı seçmen kütüğünde vatandaşlarımızın güncel adres bilgileriyle kayıtlı olması gerekmektedir. Hem katılımcı demokrasinin gerçekleştirilmesi hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın seçimler vasıtasıyla siyasal kararlara yansıyacak düşünsel birikimlerinden ülke olarak istifademizin artırılması açısından yurt dışı yaşayan seçmenlerin oylarını kullanmaları yönünde azami gayret göstermelerinin önemli olduğu kanaatindeyiz.

MAVİ KARTLILARA DEV MÜJDE !!!


MAVİ KARTLILARA DEV MÜJDE !!!

UETD Bavyera Başkanı Fikret Özdemir Türkiye’de yaptığı görüşmelerde Mavi Kart sahibi olan vatandaşların Türkiye’den de emekli olabilmesi için müjdeli haberin yakında gelebileceği bilgisini aldığını söyledi.

Çifte vatandaşlığı kabul etmeyen Almanya ve bazı Avrupa ülkelerin Türk vatandaşların sadece tek vatandaşlıkta kalmalarını istemesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu durumda olan vatandaşlarının Türkiye’deki haklarının kaybolmaması için verdiği belge olan ‘Mavi Kart’ sahipleri Türkiye’de birçok haklara sahip olurken borçlanarak emekli olamıyorlardı.

Bu konuyu iki yıldır ısrarlı bir şekilde takip eden UETD Bavyera Başkanı Fikret Özdemir Türkiye’de yaptığı temaslarda mutlu sona varıldığını ilk kez Zaman’a açıkladı. Özdemir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile yaptığı görüşmede bu konuda müjdeli haberin yakında geleceğinin ifade edildiğini söyledi.

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Özdemir, olumlu sonuç alınması halinde yeni bir düzenleme yapılacağını bildirdi.

Mavi Kart sahibi olan vatandaşların Türkiye’de emeklilik haklarının verilmemesinden dolayı özellikle son yıllarda Alman vatandaşlığından çıkıp tekrar Türk vatandaşlığına geçişler artmıştı. Avrupa’da lobi konumunda olan Türk vatandaşların sayısal olarak azaldığını belirten Fikret Özdemir “Vatandaşlarımız bir yandan Alman vatandaşlığına geçmeleri için teşvik ediliyor. Ama öte yandan emekli olamama gibi bir engelde önlerine konuluyor. Daha güçlü bir lobi için bu çelişkinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Böyle olduğu takdirde Alman vatandaşlığına geçecek binlerce vatandaşımız olacaktır” dedi.

 

Kaynak: http://www.cozumemeklilik.com/haber.php?id=76


MAVİ KARTLILARDA EMEKLİ OLABİLİR.

SORU 1: 2001 yılında izinle Türk vatandaşlığından çıktım. Şu anda Alman vatandaşıyım. Almanya’da çalıştığım süreleri yurt dışı borçlanması yaparak Türkiye’den emekli olmak istedim. SGK yetkilileri, Türk vatandaşı olmadığım için yurt dışı borçlanması yapamayacağımı ve Türkiye’den emekli olamayacağımı söylediler. Bu konuda bana tavsiyeleriniz neler olabilir? Yardımlarınızı bekliyorum.
Merve GÖNÜLAL/ANKARA

CEVAP 1: Doğumla Türk vatandaşlığını kazananlardan Türk vatandaşlığından çıkıp yaşadıkları ülke vatandaşlığına geçmek isteyenlere Devletimiz tarafından vatandaşlıktan çıkma izni verilenlerin aldıkları belgeye “mavi kart” (eski adı pembe kart) denilmektedir. Yurt dışı borçlanmasının anlamı; Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen hizmetlerinin Türkiye’de geçmiş gibi değerlendirilmesini ve Türkiye’de sosyal güvenliğe sahip olmalarını sağlamaktır.

3201 sayılı yurt dışı borçlanması kanununun “tanımlar” başlıklı 2′nci maddesinin “c” fıkrasında sürelerin değerlendirilmesi kavramı “Türk vatandaşlığına haiz olanların 1′inci maddede belirtilen sürelerinin istekleri halinde değerlendirilmesi” olarak tanımlanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, 3201 sayılı yasanın üstte belirttiğimiz maddesinin gereği olarak, pembe veya mavi kart sahiplerinin yurt dışı sürelerini borçlanma taleplerini; başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmadıkları ve Türk vatandaşlığından çıkmadan önce borçlanma talebinde bulunmadıkları gerekçesiyle kabul etmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, bu kişilerin yurt dışı borçlanma taleplerini ancak Türk vatandaşlığından çıkmadan önce talep yapılmışsa kabul etmektedir.

Ancak, mavi kart sahiplerinin yurt dışı borçlanma taleplerini kabul etmeyen SGK aleyhine açılan dâvâlarda mahkemeler, Türk vatandaşlığından izinle çıkmadan önce yurtdışında gerçekleşen çalışma sürelerinin borçlanılabileceğine karar vermektedirler. Bu şekilde borçlanma yapan mavi kart sahiplerinden emeklilik aşamasında SGK tarafından Türk vatandaşı olma şartı aranılmadığı için, sahip oldukları mavi kartla Türkiye’den emekli olabilmektedirler.

Mahkeme yoluyla borçlanma hakkı elde eden mavi kart sahiplerinden, emeklilik aşamasında Türk Vatandaşı olma şartı aranılmadığı için, bu durumdaki kişiler SGK’dan emekli de olabilmektedirler.

Kaynak: http://www.cozumemeklilik.com/haber.php?id=79


ALMANYADA YAŞAYAN GURBETÇİMİZE ÇİFTE VATANDAŞLIK HAKKI

 

BEKLEDİĞİMİZ MÜJDELİ HABER SONUNDA GELDİ

Avrupa Birliği’nin birden fazla vatandaşlığı yasal bir hak olarak görmesine rağmen Almanya’nın Türk vatandaşlarına 2000 yılından bu yana uyguladığı çifte vatandaşlıkta opsiyon modelinde değişikliğe gidiliyor. 22 Eylül’deki seçimlerin ardından koalisyon görüşmelerine başlayan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) hükümet kurmak için anlaştı. 17,5 saatin üzerinde süren son turda, asgari ücret, emekliliğin iyileştirilmesi, otoyol ücretleri ve enerji politikaları gibi maddeler üzerinde uzlaşmaya varıldı.

Alman haber ajansı DPA, tarafların Almanya’da doğup büyüyen Türk göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı verilmesi konusunda da anlaşmaya vardığını duyurdu. Koalisyon sözleşmesi CDU Genel Başbakanı Angela Merkel, CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel tarafından imzalandı. Almanya’da 22 Eylül’deki seçimlerin ardından Başbakan Merkel ile Sosyal Demokrat lider Gabriel koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya vardı. Koalisyon sözleşmesine ise, Türkler damga vurdu. Almanya’da doğup büyüyen Türk göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı tanınacak.

Almanya’da 22 Eylül’deki seçimlerin ardından koalisyon görüşmelerine başlayan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) hükümet kurmak için anlaştı.

SPD Genel Merkezi’nde dün bir araya gelen CDU/CSU ile SPD kurmaylarının görüşmeleri sabaha karşı sona erdi. Yaklaşık 17 saat süren müzakerelerde taraflar koalisyon hükümeti kurmak için anlaşmaya vardı.

Koalisyon sözleşmesinin bugün öğlen saatlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel’in katılacağı bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Alman haber ajansı DPA, tarafların Almanya’da doğup büyüyen Türk göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı verilmesi konusunda da anlaşmaya vardığını duyurdu.

Almanya’da doğan göçmen çocukları 23 yaşına geldiklerinde, seçim yapmak zorunda bırakılıyordu. Ya Türk vatandaşlığını ya da Alman vatandaşlığını seçmek zorunda kalıyorlardı.

MÜZAKERELERİN UCU AÇIK

Koalisyon sözleşmesinde, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin “ucu açık” olduğu ve müzakere sürecinin otomatik olarak üyelikle sonuçlanmasının söz konusu olmadığı da belirtiliyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon sözleşmesini Aralık ayı başında yaklaşık 460 bin üyesinin onayına sunacak. Sonucun 15 Aralık’ta açıklanması bekleniyor.

Koalisyon hükümetinde bakanlıkların dağılımı ve kimlerin bakan olacağı SPD’deki bu mini referandum sonucunda belirleneceği tahmin ediliyor.

Kaynak: http://www.cozumemeklilik.com/haber.php?id=80

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.